Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 765  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
018-53.pdf.jpg2553การจัดการสิ่งแวดล้อมของสวนผลไม้เพื่อการอนุรักษ์หิ่งห้อยในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามอาจารย์.ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
101-53.pdf.jpg2553คู่มือการท่องเที่ยวด้วยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงครามนางสาวดวงรัตน์ ด่านไทยนำ
015-53.pdf.jpg2553พฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์
005-53.pdf.jpg2553การศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก เพื่อพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ของที่ระลึกจังหวัดอุดรธานีนางสาวรจนา จันทราสา; นางสาวกนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์; นายภานุ พัฒนปณิธิพงศ์
030-53.pdf.jpg2553การจัดการฐานข้อมูลด้านกระบวนการผลิตน้าตาลจากมะพร้าวของชุมชน จังหวัดสมุทรสงครามนายชนมภัทร โตระสะ; นายทศพร นาคย้อย; นายณรงค์ ณรงค์รัตน์; นายรัชศักดิ์ สารนอก
088-53.pdf.jpg2553การศึกษาลายผ้าในงานจิตรกรรมฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดารามรองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีง
015-53.pdf.jpg2553Students conduct of Rajabhat Unversities in Bangkok on the way of self-sufficient economy.Mrs. Kannika Bhiromrat
001-53.pdf.jpg2553ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มของการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล เชิงธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการและชุมชน ในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทยนางสาวญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา
120-53.pdf.jpg2553การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงครามอาจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
054-53.pdf.jpg2553ปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวธีราภรณ์ กิจจารักษ์
058-53.pdf.jpg2553Social Capitals of Schools in the FoE-SSRU’s Educational Service Area: A Case Study of Dusit DistrictAssociate Professor Supanan Sittilerd; Associate Professor Dr. Rossukhon Makaramani; Associate Professor Malee Patanakul; Mr.Chaiwat Jewpanich
047-53.pdf.jpg2553A Political Participation Model of the people in Dusit District, Bangkok.Mr. Phusit Khantikul
143-53.pdf.jpg2553The Development of an e-Iearning Course in Information Systems in Industrial ManagementPongrapee Kaewsaiha
025-53.pdf.jpg2553This research on the handicraft product made of VetiverMISS. Rosjana Chandhasa; MISS. Kanittha Rungwannasak; MR.Panu Pattanapanitipong
019-53.pdf.jpg2553Effectiveness of Thai Royal massage in Myofascial Pain Syndrome ’s Patients in Professional Experience Center Applied Thai MedicinePeerada Junwibool, Supalak Fakkham
154-53.pdf.jpg2553ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานที่มีต่อ การสร้างนวัตกรรมการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีอาจารย์ภาวิณี โฆมานะสิน
021-53.pdf.jpg2553การพัฒนารูปแบบการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิภาวรรณ เอกวรรณัง
035-53.pdf.jpg2553เรื่อง วิเคราะห์รูปแบบการกระจายผลิตผลลิ้นจี่เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ของอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามวรรณี สุทธใจดี
058-53.pdf.jpg2553ทุนทางสังคมของโรงเรียนเขตพื้นที่ให้บริการการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาเขตดุสิตรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี; รองศาสตราจารย์มาลี พัฒนกุล; อาจารย์ชัยวัฒน์ จิวพาณิชย์; รองศาสตราจารย์ศุภานัน สิทธิเลิศ
002-53.pdf.jpg2553การศึกษาผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพน้ำลำตะคอง บริเวณลานกางเต็นท์ลำตะคองและผากล้วยไม้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทัศนาวลัย อุฑารสกุล